Wszystkie artykuły na stronie Protest S7 objęte są ochroną intelektualną zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Artykuły (w całości lub we fragmentach) mogą być wykorzystywane tylko po mailowym, poinformowaniu administracji strony w jakim celu tekst będzie wykorzystany i po otrzymaniu pisemnej zgody. Przy publikacji tekstu należy zaznaczyć, kto jest jego autorem i podać odnośnik do głównej strony serwisu www.protests7.pl lub bezpośrednio do wykorzystywanego artykułu.

Zamieszczone na stronie Protest S7 zdjęcia i obrazy są własnością portalu i zarządzających nią osób. Wszyscy twórcy, których prace zostały zamieszczone w naszym serwisie, są oznaczeni, a kopiowanie ich dzieł bez zezwolenia jest zabronione. Natrafiając na pracę z błędnym podpisem, lub jeśli uznasz, że masz prawa do dzieła opublikowanego w serwisie Protest S7 i nie zgadzasz się na jego użycie, proszę poinformuj nas  o tym.  Jako zarządzający portalem, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i wolą, staramy się uzyskać pozwolenie na wykorzystanie użytych na stronie utworów. Większość wykorzystywanych na stronie obrazów dostępna jest w Domenie Publicznej.

Zdjęcia i grafiki umieszczone na stronie będą opisane zgodnie z wzorami umów licencyjnych na podstawie których twórca je udostępnia:

  • PD – Public Domain – twórczość którą można wykorzystać do własnych celów bez ograniczeń wynikających z uprawnień, które mają posiadacze praw autorskich, gdyż prawa te wygasły (po 70 latach) lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego.
  • CC0 – jednostronne oświadczenie twórcy zrzeczenia się wszystkich praw, jakich można w danym systemie prawnym.
  • PZ – Prywatna zgoda otrzymana od twórcy, na wykorzystanie jego dzieła na stronie protests7.pl
  • CC by – uznanie autorstwa – oznakowanie dzieła danymi twórcy